Gosok Rinpoche Being Invited to Visit Shelkar Monastery

Text view

Jangtse Choeje Kyabje Gosok Rinpoche is invited to visit Shelkar Monastery.

 

Previous   Gosok Rinpoche Transmitting Novice Precepts to Monastic Students
Next   No